Korrupsiya əleyhinə mübarizədə yeni yanaşmalar

Korrupsiya əleyhinə mübarizədə yeni yanaşmalar

Bu mövzuda Bakıda beynəlxalq konfrans keçirilib

 "Cəmiyyətin və Vətəndаş Münаsibətlərinin Inкişаfı" Ictimаi Birliyi"Diplomat" otelinin konfrans zalında  “Korrupsiya əleyhinə mübarizə: yeni ideyalar, yeni yanaşma və yeni qüvvələr!” layihəsi  çərçivəsində növbəti beynəlxalq konfrans keçirib. 

Tədbirdə QHT və jurnalistlərlə yanaşı, dövlət qurumları- Respublika Prokurorluğu, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Qulluğuna qəbul komissiyası və digər dövlər qurumları, beynəlxalq təşkilatların - BMT, USAİD, ATƏT, Kontrapart-İnternatiol", İREX və s., həmçinin xarici ölkə səfirliklərinin nümayənədələri iştirak etmişlər.

Konfransı giriş sözü ilə açan təşkilatın rəhbəri Əhməd N. Abbasbəyli layihə haqqında məlumat verərək, bu günə qədər əldə edilmiş uğurlardan, qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. O, layihə çərçivəsində keçirilən beynəlxalq konfransın xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Sonra konfransın gündəlyinə uyğun olaraq “Freedom House” təşkilatının  rəhbəri  (Buxarest, Rumıniya) xanım Guseth Cristina Adriana, "Avropa Birliyinin Antikorrupsion təcrübəsi" mövzusunda, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin kordinatotu Əliməmməd Nuriyev "Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə: mövcud vəziyyət və perspektivlər" mövzusunda, “Junior  Achievement  Georgia” təşkilatının rəhbəri (Tbilisi, Gürcüstan), iqtisad elmlər doktoru Xanım Eka Geqeşidze "Korrupsiya problemi və Gürcüstan" mövzusunda,  "Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının İcraçı direktoru xanım Rəna Səfərəliyeva "Ölkədə şəffaflılğın yaradılması sahəsində "Transparency İntenational Azerbaijan" təşkilatının fəaliyyəti barədə" mövzusunda məruzələr etmişlər.

KIV
More

Freedom of Information - Key to the Success in the Fight against Corruption

Freedom of Information - Key to the Success in the Fight against Corruption

2012 July 11 ( Wednesday )  14:04:24

 

Options and opportunities in Azerbaijan using the experience of EU countries in the fight against corruption were discussed Wednesday at an international conference in Baku. The event was organized by NGO "Center for Development of relations between society and citizens," the project "Fight against corruption: the new thoughts, new approaches, new forces", implemented with the support of Marshall.

    The Romanian head of the human rights department organization Freedom House, Guseth Cristina Adrian, spoke about the mechanisms of corruption in the EU. The legislative framework to combat corruption in Romania is the Law on Free Access to Information. This document guarantees journalists' access to any official government documents.

    It should be noted that the Azerbaijani government is moving in a completely opposite direction and the other day the President approved amendments to the legislation that restrict access to information and economic information about companies owners.

    In Romania, another important anti-corruption instrument is the law "On sunlight." This figurative expression refers to the need for public discussion prior to any law of the country before being adopted. In addition, Romania has a law on so-called "spokespersons." "These are people who report about corruption. They are threatened and the law provides them with extra protection," explained the expert.

     Practical work in fighting corruption is conducted by an independent national agency of anti-corruption investigations. As emphasized by the expert, the fight against corruption needs constant measures in this area and not campaigns.

     The Georgian expert Eka Gegeshidze reported on successful reforms and the serious decrease in the level of corruption in her country, particularly in the areas of customs, police, health, etc.

      The Coordinator of the Anti-Corruption Network of NGOs in Azerbaijan Alimammad Nuriyev praised the recent steps by Azerbaijani authorities in building e-government, joining the international initiative "Open Government", etc. However, these steps must be supported by legislation improvement.

     In particular, the adoption of laws on conflict of interest by officials, criminal liability of legal persons and on the legal protection of persons informing on corruption are required. Along with the laws increasing penalties for corruption, it is important to take steps to improve the business climate, Nuriyev said. With further adoption of laws on prevention of undue economic tests, the procedure for issuing licenses (currently defined by the Cabinet of Ministers) and the Code of Competition.

    

KIV
More

Qara Dəniz ölkələri QHT-lərinin Şəbəkəsi yaradılacaq


Qara Dəniz ölkələri QHT-lərinin Şəbəkəsi yaradılacaqBölmə: SİYASƏT
12 İyul 2012 18:24 

Azərbaycan, Rumıniya, Ukrayna, Gürcüstan və Moldova fəaliyyət göstərən QHT-lərlə ilkin razılaşmalar əldə olunub

Bu gün Marşal Fondu Qara Dəniz Əməkdaşlıq Təşkilatın maliyyə dəstəyi, QHT-lərin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə və Açıq Hökumət Şəbəkəsinin texniki dəstəyi ilə “Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı” İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi “Korrupsiya əleyhinə mübarizə: üçün yeni ideyalar, yeni yanaşma və yeni qüvvələr!” layihəsi çərçivəsində növbəti tədbir keçirilib. 

 Lent.az-ın verdiyi məlumata görə, tədbirdə QHT və jurnalistlərlə yanaşı, Respublika Baş Prokurorluğu, Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Dövlət Komissiyası və digər dövlət qurumlarının, BMT, USAİD, ATƏT, “Kontrapart-İnternatiol", İREX və digər beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. 

Konfransı giriş sözü ilə açan təşkilatın rəhbəri Əhməd N. Abbasbəyli layihə haqqında, bu günə qədər əldə edilmiş uğurlar və qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. O, layihə çərçivəsində keçirilən beynəlxalq konfransın xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini söyləyib. Sonra konfransın gündəliyinə uyğun olaraq “Freeedom House” təşkilatını rəhbəri (Buxarest, Rumıniya) Guseth Cristina Adriana, "Avropa Birliyinin Antikorrupsion təcrübəsi" mövzusunda, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin koordinatoru Əliməmməd Nuriyev "Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə: mövcud vəziyyət və perspektivlər" mövzusunda, “Junior Achievement Georgia” Təşkilatının rəhbəri (Tbilisi, Gürcüstan), iqtisad elmlər doktoru Eka Geqeşidze "Korrupsiya problemi və Gürcüstan" mövzusunda, "Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının İcraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva "Ölkədə şəffaflılığın yaradılması sahəsində "Transparency İntenational Azerbaijan" təşkilatının fəaliyyəti barədə" mövzusunda məruzələr ediblər. Tədbirdə hər bir məruzə üzrə ayrı-ayrılıqda müzakirələr aparılıb, suallar cavablandırılıb.

 Qeyd edək ki, konfransın və ümumilikdə layihənin nəticəsi olaraq Qara Dəniz ölkələri QHT-lərinin Şəbəkəsinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə artıq xeyli işlər görülmüş 5 ölkədə (Azərbaycan, Rumıniya, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova ) fəaliyyət göstərən QHT-lərlə ilkin razılaşmalar əldə olunub. Gələcəkdə digər ölkələrin, o cümlədən Türkiyənin vətəndaş cəmiyyəti institutları da bu prosesə cəlb ediləcək.

KIV
More

new ideas, new approach and new forces

 

PRESS RELEASE 2

         In July 11 the following conference was held in the conference hall of “Diplomat” Hotel according to “For fight against corruption: new ideas, new approach and new forces!” project of “Development Society and Civil Relations” social unity. Republican Procurator’s Office, Ministry of Taxes, Civil Service Commission and other state agencies, representatives of international organizations – UN, USAID, OSCE, Counterpart-International, IREX and others, also embassies have been participated in the event along with NGOs and journalists. Chief of the organization Ahmed N. Abbasbayli made a report on the succeesses, future plans in his openning speech giving information about the project. He stressed on the International Conference’s importance, which held according to the project. Then according to the conference’s agenda chief of “Freedom House” (Bucharest, Romania) Mrs. Guseth Cristina Adriana, Coordinator of the “Information and Cooperation Network of the NGOs Fighting Corruption” Alimammad Nuriev, chief of “Junior Achievement Georgia”, PhD in Economics Mrs. Eka Gegeshidze, Executor director of “Transparency Azerbaijan” Mrs. Rana Safaraliyeva made reports on the topics of European Union’s Anti-corruption Practice”, “Azerbaijan’s Anti-corruption movement: existing situation and perspectives”, “Corruption problem and Georgia”, “Transparency International Azerbaijan’s activities in the field of creating transparency in the state”. In the conference each report was discussed and many questions were answered.

Creating the “Network of Black Sea countries NGOs” is conserved as a result of the conference, generally, project. Many works have done in this direction; primary agreement was summed up with NGOs in 5 countries (Azerbaijan, Romania, Ukraine, Georgia and Moldova). Other countries, also Turkey’s civil society institutions will be attracted to this process. Activities in this direction are going on.


More

Свобода информации – залог успеха в борьбе с коррупцией

Свобода информации – залог успеха в борьбе с коррупцией

Пути и возможности использования в Азербайджане опыта стран Евросоюза в борьбе с коррупцией обсуждались в среду на международной конференции в Баку. Мероприятие было организована НПО «Центр развития отношений общества и граждан» в рамках проекта «Борьба с коррупцией: новые мысли, новые подходы, новые силы», реализуемого при поддержке Фонда Маршалла.

    Глава румынского подразделения  правозащитной организации Fredoom House Гусет Кристина Адриан (Guseth Cristina Adrian) на примере своей страны рассказала о механизмах борьбы с коррупцией в ЕС.  Законодательной базой борьбы с коррупцией в Румынии является закон о свободном доступе к информации. Этот документ гарантирует доступ журналистов к любым официальным государственным документам. 

    Отметим, что правительство Азербайджана двигается совсем в обратном направлении и на днях президент утвердил поправки в законодательстве, ограничивающие доступ к информации экономического характера и сведениям о владельцах компаний. 

    В Румынии же другим важным  антикоррупционным документом является закон 

«О солнечном свете». Под этим образным выражением имеется в виду необходимость предварительных общественных обсуждений по любым законам страны, прежде чем они будут приняты. Кроме того, в Румынии действует закон о так называемых «глашатаях». «Это люди, которые обнародуют факты коррупции. Естественно они подвергаются

угрозе, и поэтому закон обеспечивает им дополнительную защиту», - пояснила эксперт.

 

KIV
More
Materials for July 2012 year » DEV-SOCIETY.ORG<eng.dev-society.org/title> <meta name="description" content="DEV-SOCIETY.ORG" eng.dev-society.org/> <meta name="keywords" content="DEV-SOCIETY.ORG" eng.dev-society.org/> <meta name="generator" content="DataLife Engine (http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/dle-news.ru)" eng.dev-society.org/> <link rel="search" type="applicationeng.dev-society.org/opensearchdescription+xml" href="http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/eng.dev-society.orgeng.dev-society.org/engineeng.dev-society.org/opensearch.php" title="DEV-SOCIETY.ORG" eng.dev-society.org/> <link rel="alternate" type="applicationeng.dev-society.org/rss+xml" title="DEV-SOCIETY.ORG" href="http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/eng.dev-society.orgeng.dev-society.org/rss.xml" eng.dev-society.org/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"> <meta name="format-detection" content="telephone=no"> <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, width=device-width"> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"> <link rel="shortcut icon" href="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/imageseng.dev-society.org/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon" href="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/imageseng.dev-society.org/touch-icon-iphone.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/imageseng.dev-society.org/touch-icon-ipad.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/imageseng.dev-society.org/touch-icon-iphone-retina.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/imageseng.dev-society.org/touch-icon-ipad-retina.png"> <link href="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/csseng.dev-society.org/engine.css" type="texteng.dev-society.org/css" rel="stylesheet"> <link href="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/csseng.dev-society.org/styles.css" type="texteng.dev-society.org/css" rel="stylesheet"> <eng.dev-society.org/head> <body> <div class="page"> <div class="wrp"> <!-- Header --> <header id="header"> <!-- Ara --> <form id="q_search" class="rightside" method="post"> <div class="q_search"> <input id="story" name="story" placeholder="Search..." type="search"> <button class="btn q_search_btn" type="submit" title="Tap"><svg class="icon icon-search"><use xlink:href="#icon-search"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg><span class="title_hide">Tap<eng.dev-society.org/span><eng.dev-society.org/button> <a class="q_search_adv" href="eng.dev-society.org/index.php?do=search&mode=advanced" title="Detailed Search.."><svg class="icon icon-set"><use xlink:href="#icon-set"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg><span class="title_hide">Ətraflı Axtar...<eng.dev-society.org/span><eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/div> <input type="hidden" name="do" value="search"> <input type="hidden" name="subaction" value="search"> <eng.dev-society.org/form> <!-- eng.dev-society.org/ Ara --> <div class="header"> <div class="wrp"> <div class="midside"> <div id="header_menu"> <!-- Логотип --> <a class="logotype" href="eng.dev-society.org/"> <span class="logo_title">DEV-SOCIETY.ORG<eng.dev-society.org/span> <eng.dev-society.org/a> <!-- eng.dev-society.org/ Логотип --> <!-- Bilgiler Menü --> <nav id="top_menu"> <a href="http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/dev-society.org" title="Az"><img src="http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/fairsociety.infoeng.dev-society.org/az.png"> Azərbaycan dili<eng.dev-society.org/a> <a href="http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/dev-society.orgeng.dev-society.org/galereyaeng.dev-society.org/index.html" target="_blank" title="Qalereya">Gallery<eng.dev-society.org/a> <a href="eng.dev-society.org/index.php?do=feedback" title="Əlaqə">Contact<eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/nav> <!-- eng.dev-society.org/ Bilgiler Menü --> <!-- Кнопка вызова меню --> <button id="mobile_menu_btn"> <span class="menu_toggle"> <i class="mt_1"><eng.dev-society.org/i><i class="mt_2"><eng.dev-society.org/i><i class="mt_3"><eng.dev-society.org/i> <eng.dev-society.org/span> <span class="menu_toggle__title"> Menu <eng.dev-society.org/span> <eng.dev-society.org/button> <!-- eng.dev-society.org/ Кнопка вызова меню --> <!-- Кнопка вызова меню --> <button id="search_btn"> <span> <svg class="icon icon-search"><use xlink:href="#icon-search"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg> <svg class="icon icon-cross"><use xlink:href="#icon-cross"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg> <eng.dev-society.org/span> <eng.dev-society.org/button> <!-- eng.dev-society.org/ Кнопка вызова меню --> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <div id="cat_menu"> <nav class="cat_menu"> <div class="cat_menu__tm"><a href="http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/dev-society.org" title="Az"><img src="http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/fairsociety.infoeng.dev-society.org/az.png"> Azərbaycan dili<eng.dev-society.org/a> <a href="http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/dev-society.orgeng.dev-society.org/galereyaeng.dev-society.org/index.html" target="_blank" title="Qalereya">Gallery<eng.dev-society.org/a> <a href="eng.dev-society.org/index.php?do=feedback" title="Əlaqə">Contact<eng.dev-society.org/a><eng.dev-society.org/div> <ul> <li><a href="eng.dev-society.org/maineng.dev-society.org/">Main <span style="float: right;">41<eng.dev-society.org/span><eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/li><li><a href="eng.dev-society.org/haqqimizdaeng.dev-society.org/">About Us <span style="float: right;">9<eng.dev-society.org/span><eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/li><li><a href="eng.dev-society.org/layiheeng.dev-society.org/">Prejects <span style="float: right;">21<eng.dev-society.org/span><eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/li><li><a href="eng.dev-society.org/kiveng.dev-society.org/">KIV <span style="float: right;">132<eng.dev-society.org/span><eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/li><li><a href="eng.dev-society.org/presseng.dev-society.org/">Press release <span style="float: right;">14<eng.dev-society.org/span><eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/li><li><a href="eng.dev-society.org/nesrlereng.dev-society.org/">Publications <span style="float: right;">23<eng.dev-society.org/span><eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/li><li><a href="eng.dev-society.org/kitabxanaeng.dev-society.org/">Library <span style="float: right;">5<eng.dev-society.org/span><eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/li> <eng.dev-society.org/ul> <eng.dev-society.org/nav> <div class="soc_links"> <a class="soc_vk" href="#" title="vКонтакте"> <svg class="icon icon-vk"><use xlink:href="#icon-vk"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg> <eng.dev-society.org/a> <a class="soc_tw" href="#" title="Twitter"> <svg class="icon icon-tw"><use xlink:href="#icon-tw"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg> <eng.dev-society.org/a> <a class="soc_fb" href="#" title="Facebook"> <svg class="icon icon-fb"><use xlink:href="#icon-fb"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg> <eng.dev-society.org/a> <a class="soc_gp" href="#" title="Google"> <svg class="icon icon-gp"><use xlink:href="#icon-gp"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg> <eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/header> <!-- eng.dev-society.org/ Header --> <div class="conteiner"> <div class="midside"> <div class="content_top"> <div id="combo-tools" class="pagetools"> <div class="pagetools_in"> <div class="sortbar"> <div class="sortbar_in"> <span class="sort_label">Order:<eng.dev-society.org/span><form name="news_set_sort" id="news_set_sort" method="post"><ul class="sort"><li class="asc"><a href="#" onclick="dle_change_sort('date','asc'); return false;">date<eng.dev-society.org/a><eng.dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('rating','desc'); return false;">rating<eng.dev-society.org/a><eng.dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('news_read','desc'); return false;">read<eng.dev-society.org/a><eng.dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('title','desc'); return false;">title<eng.dev-society.org/a><eng.dev-society.org/li><eng.dev-society.org/ul><input type="hidden" name="dlenewssortby" id="dlenewssortby" value="date" eng.dev-society.org/> <input type="hidden" name="dledirection" id="dledirection" value="DESC" eng.dev-society.org/> <input type="hidden" name="set_new_sort" id="set_new_sort" value="dle_sort_date" eng.dev-society.org/> <input type="hidden" name="set_direction_sort" id="set_direction_sort" value="dle_direction_date" eng.dev-society.org/> <eng.dev-society.org/form> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <div class="breadcrumb"> <div class="breadcrumb_in"> <eng.dev-society.org/div> <a class="pagetools_back" href="eng.dev-society.org/"> <svg class="icon icon-left"><use xlink:href="#icon-left"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg> <span class="title_hide">Main Page<eng.dev-society.org/span> <eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <section id="content"> <div id='dle-info'><eng.dev-society.org/div> <div id='dle-content'><eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/section> <eng.dev-society.org/div> <aside class="rightside"> <!-- Popülerler --> <div class="block top_block"> <h4 class="title"><b><eng.dev-society.org/b><eng.dev-society.org/h4> <ol class="topnews"> <eng.dev-society.org/ol> <eng.dev-society.org/div> <!-- eng.dev-society.org/ Popülerler --> <!-- Баннер 300X250 --> <div class="banner banner_300"> <img src="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/imageseng.dev-society.org/tmpeng.dev-society.org/banner_300x250.png" alt=""> <eng.dev-society.org/div> <!-- eng.dev-society.org/ Баннер 300X250 --> <!-- Баннер 240X400 --> <div class="banner banner_240"> <img src="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/imageseng.dev-society.org/tmpeng.dev-society.org/banner_240x400.png" alt=""> <eng.dev-society.org/div> <!-- eng.dev-society.org/ Баннер 240X400 --> <!-- Etiketler --> <div class="block tags_block"> <h4 class="title"><b>Tags<eng.dev-society.org/b><eng.dev-society.org/h4> <div class="tag_list"> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <!-- eng.dev-society.org/ Etiketler --> <!-- Son eklenen yorumlar --> <!-- eng.dev-society.org/ Son eklenen yorumlar --> <eng.dev-society.org/aside> <eng.dev-society.org/div> <div class="footer_menu clrfix"> <div class="rightside"> <a id="upper" href="eng.dev-society.org/" title="Up"> <svg class="icon icon-up"><use xlink:href="#icon-up"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg> <eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <footer class="footer"> <div class="wrp clrfix"> <!-- Блок для установки счетчиков --> <div class="rightside"> <div class="counter"> <img src="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/imageseng.dev-society.org/tmpeng.dev-society.org/counter.png" alt=""> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <!-- eng.dev-society.org/ Блок для установки счетчиков --> <div class="midside"> <!-- Копирайт --> <div class="copyright"> Copyright © 2005–2017 <a href="http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/fmpyazilim.comeng.dev-society.org/" target="_blank">FMP SOFTWARE<eng.dev-society.org/a> All Rights Reserved. Powered by FMP © 2017 <eng.dev-society.org/div> <!-- eng.dev-society.org/ Копирайт --> <a class="ca" href="http:eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/fmpyazilim.com" target="_blank" rel="nofollow"><svg class="icon icon-ca"><use xlink:href="#icon-ca"><eng.dev-society.org/use><eng.dev-society.org/svg>Designed – FMP SOFTWARE<eng.dev-society.org/a> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/div> <eng.dev-society.org/footer> <eng.dev-society.org/div> <script type="texteng.dev-society.org/javascript"> <!-- var dle_root = 'eng.dev-society.org/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_group = 5; var dle_skin = 'Default'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var dle_act_lang = ["Yes", "No", "Enter", "Cancel", "Save", "Delete", "Loading. Please, wait..."]; var menu_short = 'Quick edit'; var menu_full = 'Full edit'; var menu_profile = 'View profile'; var menu_send = 'Send message'; var menu_uedit = 'Admin Center'; var dle_info = 'Information'; var dle_confirm = 'Confirm'; var dle_prompt = 'Enter the information'; var dle_req_field = 'Please fill in all the required fields'; var dle_del_agree = 'Are you sure you want to delete it? This action cannot be undone'; var dle_spam_agree = 'Are you sure you want to mark the user as a spammer? This will remove all his comments'; var dle_complaint = 'Enter the text of your complaint to the Administration:'; var dle_big_text = 'Highlighted section of text is too large.'; var dle_orfo_title = 'Enter a comment to the detected error on the page for Administration '; var dle_p_send = 'Send'; var dle_p_send_ok = 'Notification has been sent successfully '; var dle_save_ok = 'Changes are saved successfully. Refresh the page?'; var dle_reply_title= 'Reply to the comment'; var dle_tree_comm = '0'; var dle_del_news = 'Delete article'; var dle_sub_agree = 'Do you really want to subscribe to this article’s comments?'; var allow_dle_delete_news = false; var dle_search_delay = false; var dle_search_value = ''; hs.graphicsDir = 'eng.dev-society.org/engineeng.dev-society.org/classeseng.dev-society.org/highslideeng.dev-society.org/graphicseng.dev-society.org/'; hs.outlineType = 'rounded-white'; hs.numberOfImagesToPreload = 0; hs.captionEval = 'this.thumb.alt'; hs.showCredits = false; hs.align = 'center'; hs.transitions = ['expand', 'crossfade']; hs.lang = { loadingText : 'Loading...', playTitle : 'Watch slideshow (space) ', pauseTitle:'Pause', previousTitle : 'Previous image', nextTitle :'Next Image',moveTitle :'Move', closeTitle :'Close (Esc)',fullExpandTitle:'Enlarge to full size',restoreTitle:'Click to close image. Click and hold to move.',focusTitle:'Focus',loadingTitle:'Click to cancel' }; jQuery(function($){ FastSearch(); }); eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/--> <eng.dev-society.org/script><script language="javascript" type="texteng.dev-society.org/javascript"> <!-- var dle_root = 'eng.dev-society.org/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_skin = 'Default'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var menu_short = 'Quick edit'; var menu_full = 'Full edit'; var menu_profile = 'View profile'; var menu_fnews = 'Find all publications'; var menu_fcomments = 'Find all comments'; var menu_send = 'Send message'; var menu_uedit = 'Admin Center'; var dle_req_field = 'Please fill in all the required fields'; var dle_del_agree = 'Are you sure you want to delete it? This action cannot be undone'; var dle_del_news = 'Delete article'; var allow_dle_delete_news = false; eng.dev-society.org/eng.dev-society.org/--> <eng.dev-society.org/script> <script type="texteng.dev-society.org/javascript" src="eng.dev-society.org/engineeng.dev-society.org/ajaxeng.dev-society.org/menu.js"><eng.dev-society.org/script> <script type="texteng.dev-society.org/javascript" src="eng.dev-society.org/engineeng.dev-society.org/ajaxeng.dev-society.org/dle_ajax.js"><eng.dev-society.org/script> <div id="loading-layer" style="display:none;font-family: Verdana;font-size: 11px;width:200px;height:50px;background:#FFF;padding:10px;text-align:center;border:1px solid #000"><div style="font-weight:bold" id="loading-layer-text">Loading. Please, wait...<eng.dev-society.org/div><br eng.dev-society.org/><img src="eng.dev-society.org/engineeng.dev-society.org/ajaxeng.dev-society.org/loading.gif" border="0" alt="" eng.dev-society.org/><eng.dev-society.org/div> <div id="busy_layer" style="visibility: hidden; display: block; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 100%; height: 100%; background-color: gray; opacity: 0.1; -ms-filter: 'progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=10)'; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=10); "><eng.dev-society.org/div> <script type="texteng.dev-society.org/javascript" src="eng.dev-society.org/engineeng.dev-society.org/ajaxeng.dev-society.org/js_edit.js"><eng.dev-society.org/script> <script type="texteng.dev-society.org/javascript" src="eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/jseng.dev-society.org/lib.js"><eng.dev-society.org/script> <script type="texteng.dev-society.org/javascript"> jQuery(function($){ $.get("eng.dev-society.org/templateseng.dev-society.org/Defaulteng.dev-society.org/imageseng.dev-society.org/sprite.svg", function(data) { var div = document.createElement("div"); div.innerHTML = new XMLSerializer().serializeToString(data.documentElement); document.body.insertBefore(div, document.body.childNodes[0]); }); }); <eng.dev-society.org/script> <eng.dev-society.org/body> <eng.dev-society.org/html> <!-- DataLife Engine Copyright SoftNews Media Group -->